Search the resting place of Polish airmen

The database contains 8352 names of Polish airmen buried in military cemeteries around the world..

How do I search?
Please enter the name in the box below. It is not necessary to mention all the names of airmen.If you enter first three letters the application will prompt you the names of airmen. To access the details select the airmen by clicking the mouse on the selected option menu.

Searching for burial sites by name:

Bohdan Józef
KwiecińskiLista Krzystka Updated: 2011-12-30
Official Number
P-1430

Rank
polski: płk obs./DSP/
brytyjski: G/C

Date of birth
1895-04-12

Date of death
1981-03-22

Cemetery
Grave
18PL
Photo of grave

Country
Kanada

Period
The post war period

Source
"Polskie Siły Powietrzne..." T.J. i Anna Krzystek    
Podano za: www.bjk.muzeumlotnictwa.pl/biografia.html     
Zdjęcie grobu: www.findagrave.com/     
    
Urodził się 12 kwietnia 1895 roku w Strzelnie. Już w czasie nauki w gimnazjum w Inowrocławiu pas­jo­no­wał się lotnictwem, brał udział w wystawach mo­de­lar­skich a nawet zgłosił własny patent na konstrukcję pod­wo­zia samolotu.    
Podczas I wojny światowej służył w lotnictwie armii prus­kiej, jako radiooperator na froncie palestyńskim. Tra­fił do niewoli angielskiej w Turcji.    
Natychmiast po powrocie do Polski wstąpił do lotnictwa. Jako obserwator w 12. Eskadrze Lotniczej brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wykonując szereg lotów bo­jowych, za które w 1920 r. został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.    
W latach 1924-1926 studiował w Wyższej Szkole Wo­jen­nej. 1926-1928 pełnił funkcję kierownika Referatu Or­ga­ni­za­cyj­no-Mo­bi­li­zacyjnego Departamentu Lotnictwa MSWojsk., a w latach 1928-1930 był dowódcą dywizjonu i zastępcą dowódcy 1. Puł­ku Lotniczego; 1930-1933 - kierownikiem Referatu Lot­nic­twa Oddziału III Sztabu Głównego.    
W 1927 roku był jednym z organizatorów i pierwszym Sekretarzem Generalnym Aeroklubu RP. Został polskim delegatem do FAI, w latach 30. pełniąc również funkcję wiceprezesa tej organizacji.    
Był współtwórcą sukcesów polskich w za­wo­dach Chal­len­ge, jako członek Międzynarodowej Komisji Spor­towej i polski komisarz sportowy oraz kierownik ko­mi­tetu or­ga­ni­zacyjnego i kierownik zawodów Chal­len­ge 1934 r., rozgrywanego w Warszawie. Zyskał wiel­kie międzyna­rodowe uznanie jako sprawny organizator.    
W 1935 r. został polskim attaché wojskowym w Pradze. Sprawował tę funkcję do końca sierpnia 1937 r., by we wrześ­niu 1937 r. objąć placówkę attaché wojskowego i lot­niczego w Londynie.    
Pracował w Londynie w okresie wielkiego przed­wo­jen­ne­go ożywienia kontaktów wojskowych i lotniczych mię­dzy Polską a Anglią. Po klęsce wrześniowej odegrał wiel­ką rolę w tworzeniu polskich jednostek lotniczych na Zachodzie. Służył jako polski attaché lotniczy w Lon­dynie przez cały okres wojny.    
Po wojnie pozostał na emigracji, w 1947 r. osiedlił się w Ka­nadzie. Pracował w FAI i w ICAO, brał udział w or­ga­nizacji wielu połączeń lotniczych na świecie jako doradca techniczny. Zmarł 22 marca 1981 r. w Mont­realu.